Biblioteka

GODZINY PRACY

Poniedziałek – Piątek: 8.00- 15.00
Czwartek: dzień wewnętrzny


Nasza biblioteka

Dawniej…

i dziś…


Regulamin korzystania z WYPOŻYCZALNI w bibliotece szkolnej

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca.
3. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jej przedłużenie.
5. Wypożyczone ksiąki i inne materiały biblioteczne należy chronić przed zniszczeniem.
6. Przed wypożyczeniem czytelnik powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę zobowiązany jest do odkupienia takiej samej lub innej wskazanej przez bibliotekarza pozycji o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie książki.
8. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
9. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) zobowiązani są przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
10. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków i picia napojów.


Regulamin korzystania z CZYTELNI w bibliotece szkolnej

1. Z czytelni moga korzystać uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele.
2. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz jedzenia i picia.
3. Korzystający z czytelni wpisują się do Zeszytu Czytelni.
4. Nauczyciele, którzy chcą skorzystać z pomieszczenia biblioteki w celu przeprowadzenia zajęć, zgłaszają to na tydzień wcześniej przed planowanym terminem.
5. Zapotrzebowanie na materiały do zajęć należy składać dzień wcześniej (jeśli przy wyszukiwaniu jest pomoc nauczyciela bibliotekarza).
6. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, w tym również księgozbioru podręcznego, czasopism, wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych (zbiory te wypożyczają wyłącznie nauczyciele).
7. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu. Materiały podaje nauczyciel bibliotekarz.
8. Przed opuszczeniem czytelni wszelkie materiały należy zwrócić bibliotekarzowi.
9. Książek i czasopism nie należy niszczyć (robić notatek na marginesach, zaginać rogów, pisać na kartkach długopisem, ołówkiem). Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
10. Czytelnik osobiście odpowiada za książki i czasopisma, z których korzysta. W razie zniszczenia szkody pokrywa rodzic.

Regulamin korzystania z ICIM w bibliotece szkolnej

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece mogą być wykorzystane do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet oraz edukacyjnych programów multimedialnych.
2. Z pracowni można korzystać przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz ich zakończenie.
3. Każdy korzystający z pracowni powinien wpisać się do Rejestru Użytkowników.
4. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z komputerów zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celach edukacyjnych.
NIE NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ KOMPUTERÓW DO GIER I ZABAW!
5. Korzystać można jedynie z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
6. Jeżeli użytkownik opuści stanowisko na dłużej niż 10 min. bez zgłoszenia bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy natychmiast zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
8. Dla komfortu pracy wszystkich korzystających z biblioteki (wypożyczalni i czytelni) należy zachować ciszę.
9. Okrycia wierzchnie, torby, plecaki itp. należy zostawić w szatni. Nie wolno wnosić napojów i innych artykułów spożywczych.
10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
11. Po zakończeniu pracy należy wylogować się ze swojego konta lub zamknąć system (dotyczy uczniów kończących zajęcia w pracowni danego dnia). Stanowisko należy pozostawić w idealnym porządku.