Uchwała nr19 do statutu dot. nabycia lub zbycia składników majątku