KONCEPCJA  PRACY  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12

im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Podstawa prawna:

·         Prawo Oświatowe - ustawa z dnia 14 grudnia 2017r. (Dz. U. 2017 poz. 59, 949).

·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016r., poz. 1943 z póź. zmianami);

·         Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017r., poz. 1189);

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 poz. 977) oraz z dnia 14 lutego 2017r. (Dz. U. 2017 poz. 356)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017, poz. 1658);

·         Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

·         Statut Szkoły

·         Program wychowawczo-profilaktyczny

 

2. Termin realizacji koncepcji:

Przedstawioną koncepcję pracy Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku przewidziano na 5 lat. Będzie obowiązywała od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2022r.

 

3. Dokumenty wewnątrzszkolne wspierające koncepcję:

·         Plan nadzoru pedagogicznego

·         Arkusz organizacyjny

·         Plan pracy szkoły

·         Program wychowawczo-profilaktyczny

·         Statut szkoły

 

 

4. Charakterystyka szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku usytuowana jest na osiedlu domków jednorodzinnych, w spokojnej i cichej okolicy.  Powstała w 1964 roku.  Od 1997 roku nosi imię Miry Zimińskiej- Sygietyńskiej. Otoczenie sprzyja rekreacji, korzystaniu z miejsc zielonych, daje poczucie bezpieczeństwa. Nadrzędnym celem szkoły jest stała troska o wszechstronny rozwój każdego ucznia, wspieranie i rozwijanie zdolności, a także pokonywanie ewentualnych trudności. Realizujemy szereg programów edukacyjnych, profilaktycznych. W każdym roku szkolnym włączamy się wraz z uczniami w liczne kampanie społeczne. Stosujemy nowoczesne i twórcze metody pracy na zajęciach lekcyjnych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, intensywnie rozwijającą działalność nowatorską. Przy szkole prężnie działa Rada Rodziców. Z jej inicjatywy utworzono Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku pod nazwą „Szkoła Pod Brzozami”. Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe z różnych źródeł, m in: z Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” na realizację projektów skierowanych do uczniów naszej szkoły. Wprowadziliśmy dziennik elektroniczny dla klas I – VIII. Przedsięwzięcie to cieszy się ogromną aprobatą wśród rodziców, którzy mają ułatwiony dostęp do bieżących wyników swoich dzieci, a także bezpośredni kontakt z nauczycielami. Szkoła posiada system monitoringu wizyjnego, składającego się z kamer, znajdujących się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Od wielu lat placówka cieszy się dobrą opinią w środowisku. Z tego powodu corocznie podczas zapisów do klas pierwszych mamy dużą grupę chętnych uczniów spoza rejonu szkoły. Atutami szkoły, które przyciągają uczniów i rodziców są:

*      atmosfera panująca w szkole,

*      bogata oferta edukacyjna,

*      dbałość o wysoki poziom dydaktyczny,

*      wykwalifikowana kadra pedagogiczna,

*      duża ilość zajęć pozalekcyjnych,

*      otwartość na inicjatywy uczniowskie, rodzicielskie i nauczycielskie,

*      sprawność organizacyjna w zarządzaniu szkołą.

Szkoła posiada pracownie przedmiotowe, doskonale przygotowane do nowoczesnego nauczania. We wszystkich salach znajdują się komputery z dostępem do sieci Internet. Nauczyciele podczas zajęć korzystają z projektorów, tablic interaktywnych oraz multibooków, co zwiększa atrakcyjność prowadzonych zajęć i doskonale trafia w potrzeby uczniów. Szkoła posiada 2 pracownie komputerowe, oddzielnie dla kl. I – III i IV - VIII, multimedialną bibliotekę szkolną, czytelnię, salę gimnastyczną, siłownię, salkę do zajęć gimnastyki korekcyjnej i aerobiku oraz otwartą między 7.00 a 16.30 świetlicę szkolną. Dla uczniów klas I organizujemy oddzielną opiekę świetlicową. Oferujemy także smaczne obiady w stołówce szkolnej. Posiadamy bezpieczny plac zabaw dla dzieci, odgrodzony, z miękką nawierzchnią i kolorowymi urządzeniami rekreacyjnymi, a od września 2017 roku nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe. Sale lekcyjne uczniów klas I, II i III znajdują się w wydzielonej części szkoły – parter budynku. Uczniowie mają możliwość pozostawiania podręczników i przyborów szkolnych w szafkach w swojej sali, co pozwala na zmniejszenie ciężaru plecaka i odciążenie kręgosłupa. Tuż przy każdej pracowni znajdują się szatnie - każda przydzielona dla konkretnej klasy. Klasy I – III za zgodą rodziców korzystają z zajęć na basenie w ramach wychowania fizycznego. Szkoła gwarantuje opiekę pielęgniarki przez 5 dni w tygodniu i stomatologa. Nasi uczniowie corocznie uczestniczą w wycieczkach turystycznych i krajoznawczych oraz w tzw. „białych” i „zielonych” szkołach w kraju i za granicą.


Nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz zdolności w ramach różnych kół.  Nie zapominamy także o uczniach z trudnościami szkolnymi, dla których organizujemy pomoc w postaci zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych i dydaktyczno – wyrównawczych. Już od klasy pierwszej uczniowie mogą uczestniczyć w cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem zajęciach sportowych Płockiej Akademii Piłki Nożnej. Od klasy IV istnieje także możliwość nauki w klasie sportowej z ukierunkowaniem na piłkę nożną. Zainteresowania sportowe można realizować podczas zajęć SKS. Oferujemy udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. W naszej szkole działa również drużyna zuchowa.

 

 

 

 

 

5. Misja i wizja szkoły:

 

a)      Misja

Szkoła Podstawowa nr 12 nosi imię  Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej. Uczniami szkoły są dzieci z najbliższego środowiska. W ramach integracji jesteśmy otwarci na potrzeby uczniów spoza rejonu. Tworzymy przyjazną szkołę, w której każdy uczeń realizuje się na miarę własnych potrzeb i możliwości. Nasze cele osiągamy współpracując ze wszystkimi środowiskami nad zapewnieniem jak najlepszych warunków rozwoju uczniów i nauczycieli. Nasi absolwenci wyróżniają się kulturą osobistą, szacunkiem i tolerancją dla każdego człowieka. Najważniejszymi dla nas wartościami są także: patriotyzm, uczciwość i odpowiedzialność. Rozbudzamy w naszych uczniach ciekawość otaczającego świata, uczymy ich współdziałania. Nasz zespół wyróżnia atmosfera twórczej współpracy, otwarcia na nowe doświadczenia oraz dobrze przygotowana kadra pedagogiczna.

 

b) Wizja

Wizją naszej szkoły jest harmonijne współdziałanie wszystkich organów szkoły i środowiska, zmierzające do zapewnienia uczniom warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w dynamicznie rozwijającym się świecie. Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspiera rodzinę oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego. Podejmuje i inicjuje szereg działań oraz współpracuje ze środowiskiem lokalnym, a jednocześnie jest otwarta na różne propozycje, wnioski i sugestie innych podmiotów. Promuje swoje osiągnięcia w środowisku. Szkoła posiada wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, nowocześnie wyposażone, specjalistyczne pracownie, co wspiera proces indywidualizacji pracy z uczniem i wzbudza jego wewnętrzną motywację do dalszej nauki.

 

6. Obszary rozwoju:

 

a) Kształcenie – szkoła zapewnia wysoki standard nauczania

*      Opracowanie całościowego, jednolitego systemu badań postępów i osiągnięć uczniów.

*      Indywidualizowanie pracy z uczniem.

*      Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

*      Organizowanie sprawdzianów kompetencji uczniów wszystkich klas.

*      Zachęcanie i mobilizowanie nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych.

*      Kontrolowanie właściwego i systematycznego oceniania uczniów.

*      Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do nauki.

*      Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

*      Opracowanie oferty ciekawych zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem sugestii uczniów i rodziców.

*      Podjęcie działań zmierzających do uczestnictwa szkoły  w projektach unijnych.

b) Wychowanie – szkoła tworzy optymalne warunki do wychowywania dziecka umiejącego realizować swoje cele życiowe z poszanowaniem praw i potrzeb drugiego człowieka

*      Opracowanie oraz realizowanie programu wychowawcz0-profilaktycznego szkoły.

*      Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów.

*      Udział w programach profilaktycznych organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Płocku oraz innych programach i kampaniach.

*      Wzmacnianie samorządności w szkole.

c) Opieka – szkoła zapewnia bezpieczeństwo, opiekę i zaspokaja podstawowe potrzeby uczniów.

*      Objęcie uczniów pomocą materialną w zakresie wyprawek szkolnych, dofinansowywania obiadów, wyjazdów i wyjść szkolnych.

*      Organizowanie opieki psychologiczno-pedagogicznej.

*      Zapewnienie obiadów w szkole.

*      Organizowanie opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

*      Udział w „Programie dla szkół” – bezpłatne dostarczanie uczniom kl. I – V owoców, warzyw i produktów mlecznych.

d) Promocja – działania promujące szkołę w środowisku lokalnym

*      Organizowanie dni otwartych, zajęć pokazowych, konkursów międzyszkolnych, festynów.

*      Zintensyfikowanie działań zespołu ds. promocji i kontaktów z mediami.

*      Zmiana szaty graficznej i systematyczna aktualizacja internetowej strony szkoły.

*      Organizowanie imprez i uroczystości z udziałem władz i środowiska lokalnego.

*      Dbanie o estetykę otoczenia oraz wygląd zewnętrzny budynku.

 

e) Rodzice – współpraca z rodzicami w celu zwiększenia ich aktywności na terenie szkoły

*      Ścisła współpraca ze Stowarzyszeniem Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej  Nr 12 w Płocku pod nazwą „Szkoła pod Brzozami”.

*      Organizowanie wspólnie z rodzicami imprez i uroczystości szkolnych, np. andrzejki, mikołajki, zabawy karnawałowe, pikniki i festyny rodzinne.

*      Prowadzenie dziennika elektronicznego.

*      Aktywne włączanie rodziców w ewaluację wewnętrzną szkoły.

f) Zarządzanie i organizacja – szkoła zapewnia rozwój osobowy i zawodowy pracownikom oraz bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki

*      Systematyczne korzystanie przez nauczycieli z różnorodnych form doskonalenia zawodowego (szkolenia, kursy, studia podyplomowe, konferencje, warsztaty).

*      Opracowywanie niezbędnej dokumentacji szkoły (plan pracy szkoły, plan nadzoru pedagogicznego, plan pracy dydaktycznej i wychowawczej).

*      Przeprowadzenie wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły.

*      Modyfikowanie i udoskonalenie sposobu przepływu informacji pomiędzy współdziałającymi organami szkoły.

*      Prowadzenie remontów i konserwacji obiektu szkolnego zgodnie z potrzebami.

*      Wzbogacanie bazy szkoły.

 

7. Model absolwenta

Wszystkie działania założone w koncepcji oraz rozwój przedstawionych obszarów będą dążyły do tego, aby uczniowie opuszczający mury naszej szkoły byli:

*      ciekawi świata;

*      odpowiedzialni za swoje wybory, słowa i czyny;

*      tolerancyjni – świadomi różnic pomiędzy ludźmi i otwarci na dialog;

*      przyjaźnie nastawieni do innych;

*      gotowi nieść pomoc słabszym;

*      kulturalni;

*      uczciwi;

*      solidni w wypełnianiu obowiązków;

*      samodzielni i kreatywni;

*      gotowi do pracy zespołowej;

*      przywiązani do tradycji rodzinnych, szkolnych, regionalnych i narodowych.

8. Ewaluacja

Ewaluacja zaproponowanej koncepcji będzie odbywała się na podstawie:

*      analizy wniosków z prowadzonego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego;

*      sprawozdań zespołów przedmiotowych, zadaniowych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

*      wniosków z przeprowadzanej w szkole w każdym roku ewaluacji wewnętrznej;

*      opinii uczniów, rodziców i nauczycieli wyrażanej w ankietach i wywiadach.