Zał. nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły SP 12 nr 01/2015 z 28.08.2015r.

 

REGULAMIN

korzystania przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 12 w Płocku

z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Biblioteka szkolna nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową na okres danego roku szkolnego.
 3. Biblioteka szkolna nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników (materiałów edukacyjnych) mających postać elektroniczną.
 4. Biblioteka szkolna przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania odpowiedniego protokołu odbioru.
 5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika czy podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia rodzice pokrywają koszt zakupu podręczników. W takim przypadku uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować o tym fakcie nauczyciela wychowawcę i nauczycieli bibliotekarzy.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych)       przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może korzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej. Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników (materiałów edukacyjnych).
 7. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania, do biblioteki szkolnej, wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
 8. W klasach I - III wypożyczanie odbywa się za pośrednictwem wychowawcy. Biblioteka przekazuje odpowiednią liczbę egzemplarzy do wychowawcy w celu dalszego ich udostępnienia uczniom. Uczniowie klas IV - VI wypożyczają podręczniki na indywidualne konta w obecności wychowawcy. Wypożyczający zobowiązany jest do pokwitowania odbioru podręczników/materiałów edukacyjnych. W przypadku uczniów fakt wypożyczenia poświadczają rodzice/opiekunowie dziecka.
 9. Wychowawcy klas objętych darmowymi podręcznikami zobowiązani są na wrześniowych zebraniach zapoznać rodziców z Regulaminem korzystania przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 12 w Płocku z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych. Rodzice po zapoznaniu się z Regulaminem składają podpis na odpowiedniej liście.
 10. Uczniowie, których nie będzie w szkole, w dniu wypożyczenia bądź zwrotu podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.
 11. Użytkownicy zobowiązani są do dbałości o podręczniki i materiały edukacyjne (nie wolno: pisać wewnątrz, zaginać rogów, wyrywać stron). Należy używać podręczników i materiałów edukacyjnych zgodnie z jego przeznaczeniem, zachować troskę o ich walor użytkowy i estetyczny oraz chronić je przed zniszczeniem, bądź zagubieniem. Rodzice proszeni są o zaopatrzenie podręczników w okładki.
 12. Stopień zużycia podręczników oceniają wychowawcy i nauczyciele bibliotekarze.

 

 

 

Podstawa Prawna:

Na podstawie art. 22 ak ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 

 

                                                                                            Regulamin opracowała i sporządziła

                                                                                       Magdalena Drabik