REGULAMIN

RADY RODZICÓW

przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Płocku

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

N a z w a   r e p r e z e n ta c j i   r o d z i c ó w:

 

§ 1

1.     Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Płocku ul. Brzozowa 3 reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2.     Rada Rodziców działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

C e l e   i   z a d a n i a   R a d y   R o d z i c ó w :

 

§ 2

  1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie  działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
  2.  Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
  3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
  4.  Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

A.                   Uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

·        Programu wychowawczego  szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o

     charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli

·      Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów obejmującego

      wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów,   

       nauczycieli i rodziców

           B.  pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania  realizacji  

               celów i zadań szkoły

           C.  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

                wychowania , jeśli w wyniku  sprawowania nadzoru kuratorium oświaty zaleciło

                Dyrektorowi opracowanie takiego planu.  

           D.  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły       

           E.    opiniowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu   

F.    gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

G.    zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

a.     znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i klasie,

b.     uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

c.     znajomości regulaminów oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów,

d.     uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

e.     wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

  

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

             W y b o r y  i   o r g a n i z a c j a   d z i a ł a n i a    R a d y   R o d z i c ó w

 

§ 3

1.      Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły /placówki/ jest zebranie rodziców klasy /grupy wychowawczej/.

2.      Rodzice uczniów danej klasy /grupy wychowawczej/, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową składającą się z min. 3 osób.

3.     Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej

4.      Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

5.     Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców.

6.     Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych  członków Rady Oddziałowej.

 

§ 4

      1.   Przedstawiciele Rad Oddziałowych tworzą Radę Rodziców.

      2.   Rada Rodziców wybiera spośród siebie:

·         Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców oraz,

·         Komisję rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

3      Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rad klasowych rodziców. Zebranie jest zwoływane przynajmniej raz w roku w czasie kadencji Rady.

5.     Prezydium Rady Rodziców składa się z 4 osób. Członkowie Prezydium wybierają spośród siebie: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.

6.     Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 osób nie więcej jednak niż z 4 osób.  Co     najmniej jeden członek komisji rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na swym pierwszym posiedzeniu.

7.     Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły /jako ekspertów/ - dla wykonania określonych zadań.

§ 5

1.     Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji.

 

 

 

ROZDIAŁ IV

 

 

T r y b   p o d e j m o w a n i a   u c h w a ł   p r z e z   R a d ę   R o d z i c ó w                      i    j e j   o r g a n y    w e w n ę t r z n e.

 

§ 6

 

1.     Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

2.     W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady Rodziców, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

3.      Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.

4.      Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły. Klasowe Rady Oddziałowe decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium Rady.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

R a m o w y   p l a n   p r a c y   R a d y   R o d z i c ó w   i   j e j   o r g a n ó w.

 

§ 7

1.     Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz  w roku szkolnym.

2.     Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie , z inicjatywy 1/3 składu Rady Rodziców oraz na wniosek Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej  lub Samorządu Uczniowskiego– złożony do prezydium Rady.

 

§ 8

1.     Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 3 razy w roku szkolnym.

2.     Posiedzenia Rady Rodziców prowadzone są przez przewodniczącego.

3.     W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

4.     Posiedzenia Rady Rodziców są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady Rodziców.

§ 9

 

1.     Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.

2.     Protokoły posiedzeń Rady Rodziców przyjmowane są przez Radę Rodziców w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

 

§ 10

 

1.  Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy, na wniosek prezydium Rady Rodziców lub  Rad Oddziałowych

Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały      o zwołanie komisji rewizyjnej.

 

§ 11

1.     Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.

 

§ 12

1.    Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej Rady Oddziału lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.

 

ROZDIAŁ VI

 

Z a s a d y   g r o m a d z e n i a   i   w y d a t k o w a n i a   f u n d u s z y  

R a d y   R o d z i c ó w

 

 

§ 13

1.     Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły  następujących źródeł:

·         Składek rodziców,

·         Z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium Rady,

·         Z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców                i mieszkańców środowiska szkoły,

·         Z działalności gospodarczej,

·         Ze strony sponsorów szkoły.

 

§ 14

1.     Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu Rady Rodziców. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej szkoły prezydium Rady Rodziców.

2.     Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Rada Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. Rada Rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna.

 

§ 15

1.     Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny..........”, zatwierdzonego każdorazowo przez prezydium Rady Rodziców.

2.     Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym „ ramowym preliminarzem wydatków Rady Rodziców”.

 

 

RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW RADY RODZICÓW

 

 

A.    Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się następująco:

 

                                                    § 1

10% środków zebranych przez rodziców danej klasy jest do dyspozycji klasowej Rady Oddziałowej Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia zebrania rodziców klasy klasowa Rada Oddziałowa w porozumieniu z wychowawcą klasy. Główne cele na jakie mogą być wydatkowane te środki, to: dofinansowanie imprez klasowych, wycieczki i biwaki, upiększenie izby klasowej, inne wydatki na rzecz całej klasy.

 

                                                    § 2

Całość środków ze składki rodzicielskiej jest przekazywana do prezydium Rady Rodziców.

                                                    § 3

Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:

1.     pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników,

2.     dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak dzień patrona, festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, finały szkolne olimpiad     i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.;

3.     sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,

4.     nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych,

5.     sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego szkoły,

6.     zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,

7.     wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców,

8.     inne: remonty bieżące szkoły i nie jak: niezbędne zakupy służące do  prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

B.    Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska.

 

                                                          § 4

 

Środki te mogą być wydatkowane na:

1.     dofinansowanie celów ustalonych w §3;

2.     finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.;

3.     inne.

 

     C. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzeń czy       wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

O b s ł u g a   k s i ę g o w o  -  r a c h u n k o w o  ś r o d k ó w   f i n a n s o w y c h

R a d y   R o d z i c ó w

 

§ 5

1.     Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem – zatrudnia się fachową siłę księgową w wymiarze części etatu, a także kasjera również zatrudnionego          w części etatu. Płacę księgowego i kasjera i umowę o pracę zawiera prezydium Rady Rodziców. Prezydium także opracowuje zakres czynności i odpowiedzialności księgowego i kasjera.

2.     Prezydium wyznacza skarbnika Rady Rodziców do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą księgowego i kasjera.

3.     Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów

4.     Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

P o s t a n o w i e n i a   k o ń c o w e

 

§ 6

1.     W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły- Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania plenarne, a prezydium rady na swoje posiedzenia regulaminowe dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.

2.     Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w §2 pkt.3 niniejszego regulaminu.

3.     W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez radę pedagogiczną, prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły lub kierownictw pozostałych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

4.     W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia – prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się           o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

 

§ 7

Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium rady rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołania dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu.

 

§ 8

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej    nr 12 w Płocku ul. Brzozowa 3”.

 

Wyciąg z protokółu zebrania Rady Rodziców:

Na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2007r.r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2007r. Nr 80 poz.542/  Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku na posiedzeniu w dniu ……………………………po zapoznaniu się z przygotowanym projektem uchwaliła regulamin Rady Rodziców.

 

Traci moc Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 12 w Płocku z dnia 19 listopada 1992roku.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.