Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych

w Szkole Podstawowej nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku

 

1.      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku powołuje Szkolną Komisję ds. Stypendiów Motywacyjnych.

2.      Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe są przyznawane dwa razy w ciągu roku szkolnego po zakończeniu półrocza.

3.      Stypendia wypłacane są jednorazowo, odpowiednio w terminach:

a.       za pierwsze półrocze roku szkolnego, nie później niż 31 marca,

b.      za drugie półrocze – we wrześniu następnego roku szkolnego.

4.      Stypendiów za wyniki w nauce oraz a osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej.

5.      Stypendiów motywacyjnych za drugie półrocze nauki nie otrzymują uczniowie, którzy w danym roku szkolnym kończą naukę w szkole podstawowej.

6.      Przewiduje się przyznawanie stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia sportowe do 20% całkowitej liczby stypendiów przyznanych dla szkoły. W sytuacji nie spełnienia wymagań przez uczniów (osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym) stypendia przenosi się do grupy stypendiów za wyniki w nauce.

Stypendia za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniom, którzy uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

 

W przypadku równorzędnych osiągnięć sportowych kwalifikujących ucznia do otrzymania  stypendium pierwszeństwo ma uczeń, który:

 

a.       bierze udział w zawodach sportowych wyższych rangą,

b.      uzyskał wyższe miejsce w klasyfikacji zawodów,

c.       prezentuje właściwą postawę wobec obowiązków szkolnych,

d.      w sytuacjach spornych decyzję ostateczną podejmuje Komisja w drodze głosowania większością głosów.

7.      Liczbę uczniów uprawnionych do osiągnięcia stypendium za wyniki w nauce ustala się w następujący sposób:

a.       liczbę stypendiów przyznaje się na poziomy klas,

b.      liczba uczniów klas zostaje podzielona przez liczbę stypendiów przyznanych szkole (odliczając liczbę stypendiów za osiągnięcia sportowe),

c.       liczbę stypendiów dla danego poziomu wyliczamy poprzez podzielenie liczby uczniów danego poziomu przez wynik uzyskany w poprzednim działaniu,

d.      uzyskany wynik stanowi proporcjonalną liczbę stypendiów do liczby uczniów danego poziomu (w zaokrągleniu do jedności).

8.      Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniom, którzy uzyskali średnią ocen za półrocze co najmniej 4,5.

9.      Jeżeli w danym poziomie nie ma uczniów, którzy uzyskali średnią ocen za półrocze 4,5 stypendia należy rozdzielić między pozostałych uczniów szkoły nieobitych listą osiągających najwyższą średnią ocen w szkole w kolejności od najwyższej do najniższej danego poziomu.

10.  W przypadku równorzędnych wyników w nauce kwalifikujących ucznia do otrzymania stypendium, przyznaje się temu uczniowi, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej (rocznej) spełni warunki w  następującej kolejności:

a.        nie uzyskał ocen dostatecznych,

b.       uzyskał wyższą średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów objętych sprawdzianem tj.: j. polski, matematyka, historia, przyroda,

c.        uzyskał większą ilość ocen celujących,

d.       uzyskał większą liczbę ocen bardzo dobrych,

e.        uzyskał wyższą ocenę z zachowania,

f.       posiada osiągnięcia w konkursach przedmiotowych,

g.      zaangażowany jest w życie społeczne szkoły.

11.  Wychowawca każdej klasy sporządza listę uczniów z zaznaczoną średnią ocen      (wyliczoną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, bez zaokrąglania) za półrocze i przekazuje listę Przewodniczącemu Szkolnej Komisji ds. Stypendiów Motywacyjnych.

12.  W sytuacjach wątpliwych komisja kieruje się opinią wychowawcy klas, którzy podejmują decyzję w porozumieniu z innymi nauczycielami.

13.   Decyzję ostateczną podejmuje Komisja w drodze głosowania większością głosów.

14.  Ogólne zasady przyznawania stypendiów oraz dodatkowe kryteria ich podziału podaje się do wiadomości uczniów i rodziców na początku roku szkolnego.

Tekst Regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną dnia 21 marca 2017r.